برگزاری آزمون‌های آزمایشی آمادگی مسابقه نانو در سایت آموزش فناوری نانو

برگزاری آزمون‌های آزمایشی آمادگی مسابقه نانو در سایت آموزش فناوری نانو

در راستای آمادگی هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان ششمین مسابقه ملی فناوری نانو و زمینه‌سازی یک برنامه‌ریزی منظم برای مطالعه و ارزیابی یادگیری کاربران، همچون سال‌های گذشته، سایت آموزش نانو آزمون‌های آزمایشی را برگزار می‌کند.

2690
آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو منتشر شد

آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو منتشر شد

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری‌نانو، نهادهای ترویجی مشارکت‌کننده در برگزاری مسابقه دانشجویی فناوری نانو را ارزیابی می‌کند. مطابق آیین نامه، ارزیابی فعالیت‌ها در سه مولفۀ کمّی، کیفی و اجرایی برای یک دوره برگزاری

1255