گزارشی از برگزاری دوره آموزش مقدماتی فناوری نانو در دبیرستان پیام رستگاران