دستورالعمل دولت چین برای تولید مواد پیشرفته تا سال 2020

چین دستورالعملی برای صنایع این کشور به منظور تولید مواد جدید نظیر گرافن تدوین کرد. این برنامه برای بهبود نوآوری و تأمین نیازهای این کشور در چند سال آینده توسط وزارت صنایع و فناوری اطلاعات (MIIT) تدوین شده است.
در این دستورالعمل آمده است که چین باید بتواند مواد پایه پیشرفته مورد نیاز خود را تا سال 2020 تولید کند، به طوری که 70 درصد از مواد جدید راهبردی و حیاتی مورد نیاز این کشور باید در داخل چین تولید شود. این برنامه روی کسب دستاوردهای فناورانه در مواد پیشرو نظیر گرافن و مواد نانوفاز تأکید دارد.
میاو وی، وزیر MIIT، می‌گوید: «صنعت مواد جدید برای اقتصاد ملی چین اهمیت بنیادی و راهبردی دارد. چین باید بتواند در مسیر تولید این مواد و بهبود آنها گام بردارد تا در نهایت با اتکا به این دستاوردها و پیشرفت‌های انجام شده، به عنوان قدرت برتر جهانی در بخش تولید شناخته شود.»
براساس اطلاعات منتشر شده، درآمد چین از صنعت مواد جدید در مدت 5 سال، بیش از سه برابر افزایش یافته و در سال 2015 به رقم 2 تریلیون یوان ( 292 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
این دستورالعمل توسط MIIT، کمیسیون رفرم و توسعه ملی، وزارت مالی و وزارت علوم و فناوری تهیه شده است.