برنامة فرانسه برای پیشگامی در فناوری نانو

وزیر تحقیقات فرانسه، فرانکودوبرت در مراسم افتتاح شعبة جدید مؤسسة ملی تحقیقات این کشور اظهار داشت که این کشور تصمیم دارد سرمایه‌گذاری سالانة خود در علوم و فناوری نانو را ظرف مدت سه سال از 30 میلیون یورو به 70 میلیون یورو افزایش دهد.