نانوتكنولوژی در مالزی بخش سوم

در دومین برنامه ملی سیاست‌گذاری علوم و فناوری مالزی، افزایش مخارج تحقیق و توسعه، دست کم به میزان5/1 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2010 و دست‌یابی به حداقل 60 محقق، دانشمند و مهندس شایسته به ازای هر 10000 نفر کارگر، مورد هدف قرار گرفته است.