نانوتکنولوژی در مالزی بخش سوم

در دومین برنامه ملی سیاست‌گذاری علوم و فناوری مالزی، افزایش مخارج تحقیق و توسعه، دست کم به میزان۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۱۰ و دست‌یابی به حداقل ۶۰ محقق، دانشمند و مهندس شایسته به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر کارگر، مورد هدف قرار گرفته است.