شركت مدیریتی یاش با شركت انگلیسی سنتیفیکا تفاهم‌نامه امضاء كرد

شرکت مدیریتی یاش با شرکت انگلیسی سنتیفیکا تفاهم‌نامه امضاء کرد