شرکت مدیریتی یاش با شرکت انگلیسی سنتیفیکا تفاهم‌نامه امضاء کرد

شرکت مدیریتی یاش با شرکت انگلیسی سنتیفیکا تفاهم‌نامه امضاء کرد