رتبه اول چین در دنیا در زمینه مقالات نانو

اخبـار کنـفرانس بین‌المـللی علـم و فنـاوری نانـو که در 9 ژوئن 2005 (19 خرداد 84)در چین با عنوان نانوچین 2005 برگزار گردید، حاکی از آن است که تا دسامبر 2004، چین بیش از هشتصد شرکت فعال در زمینه فناوری ‌نانو و در حدود صد مؤسسه تحقیقاتی فناوری‌نانو داشته است.