رتبه اول چین در دنیا در زمینه مقالات نانو

اخبـار کنـفرانس بین‌المـللی علـم و فنـاوری نانـو که در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ (۱۹ خرداد ۸۴)در چین با عنوان نانوچین ۲۰۰۵ برگزار گردید، حاکی از آن است که تا دسامبر ۲۰۰۴، چین بیش از هشتصد شرکت فعال در زمینه فناوری ‌نانو و در حدود صد مؤسسه تحقیقاتی فناوری‌نانو داشته است.