تصویب ۲ استاندارد ملی فناوری نانو در صد و بیست و سومین اجلاسیه کمیته ملی

در صد و بیست و سومین اجلاسیه کمیته ملی فناوری نانو سازمان استاندارد، دو استاندارد دیگر در حوزه فناوری نانو از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به دبیری آقای دکتر علم‌خواه و خانم دکتر شاکری مطرح و به تصویب رسید.

شایان ذکر است استاندارد آقای دکتر علم خواه محصول محور و برحسب نیازسنجی بازار محصولات انجام شده است.
توضیحات بیشتر در مورد این استانداردها به شرح زیر است:

” فناوری نانو- پوشش‌های نانومقیاس سخت- ارزیابی استحکام چسبندگی-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون”
دبیر: آقای دکتر علم خواه
هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش‌های آزمون کاربردی برای ارزیابی چسبندگی پوشش‌ها و ویژگی آن‌ها است. برای ارزیابی چسبندگی و پیوستگی پوشش باید روش‌های مناسبی وجود داشته باشد که کیفیت چسبندگی و پیوستگی مطلوب پوشش‌های نانومقیاس تولیدشده را تضمین کند. این استاندارد روش‌هایی را برای ارزیابی چسبندگی پوشش‌هایی ارایه می‌دهد که اولا مطابق استانداردهای مصوب استاندارد ملی ۲۳۱۴۳: سال ۱۴۰۱ و استاندارد طبقه‌بندی: سال ۱۴۰۱، دارای مشخصه “نانومقیاس” باشند و دوما اینکه عدد «سختی» آن‌ها بیش از ۱۲ گیگا پاسکال (یا ۱۲۰۰ ویکرز) باشد.

“فناوری نانو- نانومواد مغناطیسی- قسمت ۲: تعیین مشخصه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری دانه‌های مغناطیسی نانوساختار یافته برای استخراج نوکلئیک اسید”
دبیر: خانم دکتر شکرخواه
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه‌های اندازه‌گیری دانه‌های مغناطیسی به شکل تعلیقه و پـودر برای کاربردهای استخراج نوکلئیک اسید است. این استاندارد به دانه‌های مغناطیسی می‌پردازد کـه حاوی مقدار قابل توجهی نانوذرات مغناطیسی (که می‌توانند ابرپارامغناطیس باشند) هستند. روش‌های اندازه‌گیری کاربردی بالقوه برای مشخصه‌های مجزا فهرست شده است. به ویژه، این استاندارد مشخصه‌های مهم دانه‌ها و تعلیقه‌های مغناطیسی و ویژگی‌های تکمیلی را برای توصیف دانه‌های مغناطیسی و تعلیقه برای استخراج نوکلئیک اسید ارائه می‌دهد. جنبه‌های بهداشتی، ایمنی و محیطزیست دانه‌های مغناطیسی در هدف و دامنه کاربرد این استاندارد نیست.