گزارش تصویری «دانشجو» از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو

خبرگزاری «دانشجو» از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو گزارش تصویری تهیه کرده و با تنی چند از حاضرین در نمایشگاه گفتگو کرده است.