مصاحبه با دکتر میهیل روکو

میهیل روکو، مشاور عالی بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) و رئیس زیرکمیته علوم،‌ مهندسی و فناوری نانو از کمیته علوم و فناوری ملی این کشور است.