وجود مقدار محدودی Nano Clay برای ارائه

بنابر اطلاع پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, مقدار محدودی NanoClay محصول شرکت Souttern Clay Product در آن پژوهشگاه موجود است.