گزارشی از کنفرانس سرمایه گذاری در فناوری نانو

با افزایش توجه به فناوری نانو به ویژه با انتشار اخیر گزارشهایی درمورد سرمایه گذاری هدفدار از Merrill Lynch and Lux Capital ،‌ بنگاههای تحقیقاتی وشرکتها برای پیش بینی هرچه بهتر وضعیت آینده تلاش می کنند .