شرکت فناوری نانو انگلستان جهت تامین مالی ازخارج قرارداد سرمایه گذاری مشترک ایجاد کرد

موسسه CIENTIFICA درانگلستان بزرگترین ارائه کننده اطلاعات وخدمات مشاوره درزمینه فناوری نانو ، یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک درهند را به امضاء رساند. این قرارداد درمورد تامین منابع ازخارج برای انجام تحقیق درمورد علوم، جهت تجاری سازی وکاربرد صنعتی آنست.