شاخص سرمایه گذاری ریسک پذیر بالاتر از سایر شاخص ها قرار گرفت

شاخص سرمایه گذاری ریسک پذیر ایالات متحده به ارزش ۱۱٫۹۱% نسبت به دیگر شاخص های مهم سرمایه گذاری بالاتر قرار گرفت.