ابزار تولیدی جدید شرکت Quantum Sphere

شرکت Quantum Sphere، تولید کننده برتر نانوپودرهای فلزی برای کاربردهایی در زمینه هوا-فضا، صنایع دفاعی، انرژی و دیگر بازارهای مواد پیشرفته اعلام کرد ابزار تولیدی جدیدی ساخته است.