بررسی خطرات نانومواد برای محیط زیست

گروهی از دانشمندان و متخصصان بیمه دانشگاه رایس طی انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که فرایندهای تولید ۵ نانوماد&#۱۷۲۸ آماده برای فروش شامل – نقاط کوانتومی، نانولوله‌های کربنی و باکی‌بال‌ها – نسبت به تعدادی از فرایند‌های صنعتی رایج نظیر تصفیه نفت، خطرات کمتری برای محیط زیست دارند. دو نانوماده دیگر – نانولوله‌ها و نانوذرات آلوموکسان – خطرات تولیدی در حد و اندازه خطرات تولید شراب و آسپیرین دارند.

۲ آبان ۱۳۸۴- گروهی از دانشمندان و متخصصان دانشگاه رایس طی انجام
تحقیقاتی به این نتیجه رسیده‌اند که فرایندهای تولید ۵ نانوماده آماده برای
فروش شامل نقاط ک