معرفی پتنت هفته: تولید انرژی گرمایی با تابش امواج میکروویو یا رادیو فرکانسی

معرفی پتنت با شماره WO2005114690 و عنوان: تولید انرژی گرمایی با تابش امواج میکروویو (MW) یا رادیو فرکانسی (RF) به حفرات نانولوله‌های کربنی

New Page 2