سرمایه گذاران ریسک پذیر ایالات متحده به سوی پیلهای سوختی و فناوری سبز

طبق گزارش Cleantech Venture Network میزان سرمایه گذاری خطرپذیر آمریکای شمالی در فناوریهای سازگار با محیط زیست، با یک افزایش ۳۵ درصدی در سال گذشته به بیش از ۶/۱ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه گذاری خطر پذیر انجام شده در – فناوری پاک – در طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۵ به رقم ۵۰۲ میلیون دلار رسیده است که این مبلغ نسبت به سه ماه آخر سال ۲۰۰۵ بمیزان ۱۸% و نسبت به سه ماه آخر سال ۲۰۰۴ بمیزان ۶۰ درصد افزایش یافته است.

کنفرانس سرمایه گذاری در فناوری ن