مدل PPP به عنوان شیوه توسعه فناوری نانو

دولت هند اعلام کرد که از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب و همکاری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی / عمومی توسعه فناوری نانو را مورد تشویق قرار خواهد داد.

بزرگترین نمایشگاه تخصصی نانو در