بازار نانو کامپوزیت تا سال ۲۰۱۰

پیش‌بینی می‌شود که با کاهش قیمت کامپوزیت و نانو مواد، در اثر توسعه فناوری، تقاضا برای نانوکامپوزیت در آمریکا تا سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱٫۴ میلیارد پوند بالغ گردد.

پیش‌بینی می‌شود که با کاهش قیمت کامپوزیت و نانو مواد،
در اثر توسعه فناوری، تقاضا برای نانوکامپوزیت در