برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانومغناطیس ها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
– بررسی تأثیر سورفکتانتهای مختلف بر پارامترهای سنتز و خواص فیزیکی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل ژل خود احتراقی –
که توسط آقای مهدی قبیتی در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، با راهنمایی آقای دکترسیدابراهیمی و مشاوره آقای دکتر بدیعی انجام شده است، شنبه ۶ خرداد ماه سال۱۳۸۵ در اتاق ۱۰۱ این دانشکده برگزار خواهد شد.

محققان چینی روش جدیدی بری تولید

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

” بررسی تأثیر سورفکتانت‌های مخت