معرفی گزارش: تحلیل swot در خصوص استفاده از نانومواد در صنعت خودرو

این گزارش، ترجمه گزارشی است که با رویکرد تحلیلی SWOT در ارتباط با پروژه اروپایی «نقشه راه توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌های پیشرفته در علوم نانومواد و مطابقت صنعتی آن با صنایع کوچک و متوسط » تهیه شده است.

این گزارش، ترجمه گزارشی است که با رویکرد تحلیلی
SWOT در ارتباط با پروژه اروپایی «نقشه راه توسعه فناوری‌های پیشرفته در
علوم نانومواد و مطابقت صنعتی آن با صن