ایجاد صندوق فناوری‌نانو در هند

یک مؤسس&#۱۷۲۸ هندی پیشنهاد ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری دو و یک میلیارد دلاری را به ترتیب برای تقویت زیرساخت های فناوری‌نانو و فناوری زیستی ارائه نمود. این سرمایه گذاری با مدیریت مستقل و خارج از ساختار دولتی به تشویق کار آفرینان خواهد پرداخت.

دولت هند درخواست بودجه ۲میلیارد دلاری برای تأسیس صندوق فناوری‌نانو و یک درخواست یک میلیارد دلاری برای ایجاد صندوق فناوری زیستی را ارائه نمود. این صندوق با یک مدیریت مستقل و خارج از ساختار دولتی به تشویق کار آفرینان خواهد پرداخت.
به گفته دفتر اتحادیه صنایع و تجارت هند، این صندوق الهام بخش و محرک کارآفرینان، جهت توسعه اقتصاد آینده هند خواهد بود. این دفتر معتقد است دولت می‌بایست قوانینی جهت استحکام فرآیند انتقال و تجاری‌سازی فناوری، به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصاد هند، تدوین نماید. همچنین دولت هند می‌بایست مرکز پیشگامی فناوری‌نانو و فناوری زیستی را ایجاد نماید.
به عقیده مسئول دفتر اتحادیه صنایع و تجارت هند، این کشور نیازمند سازماندهی مجدد آزمایشگاههای ملی و بروزسازی آنها جهت پیشگامی در فناوری‌نانو و زیستی است. همچنین وی اصرار دارد که دولت هند می‌بایست با اتخاذ ساز و کارهایی، این کشور را محل مناسبی برای جذب متخصصان فناوری‌نانو و فناوری زیستی بگرداند.