معرفی کتاب هفته: فناوری نانو برای مبتدیان

کتاب حاضر با انشایی روان و قابل فهم و در قالب طنز‌ به تفهیم فناوری‌نانو برای مخترعان و کسانی که در زمینه‌های تجاری این فناوری‌ فعالیت می‌کنند، می‌پردازد.

کتاب حاضر با انشایی روان و قابل فهم و در
قالب طنز‌ به تفهیم فناوری‌نانو برای مخترعان و کسانی که در زمینه‌های
تجاری این فناوری‌ فعالیت می‌کنند، می‌پردازد.