کتابچه راهنمای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر شد

در این کتابچه پس از آشنایی اجمالی با تعدادی از مهم‌ترین تجهیزات مورد استفاده در زمینه فناوری‌نانو، اطلاعات آزمایشگاه‌های عضوـ شامل تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ها، مشخصات کارشناس و تکنسین مربوط به هر دستگاه و نحوه تماس با آزمایشگاه‌ها ـ در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

در این کتابچه پس از ارائه آشنایی اجمالی با تعدادی از
مهم‌ترین تجهیزات مورد استفاده در زمینه فناوری‌نانو، اطلاعات
آزمایشگاه‌های عضوـ شامل تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ه