معرفی پتنت هفته: فرآیند جداسازی

این اختراع مربوط به جداسازی مواد شیمیایی با تفاوت جرم مولی کم می‌باشند. این روش جدید مبتنی بر نانوفیلتراسیون است و می‌توان از آن در فرآیندهای جداسازی، تخلیص و بازیافت استفاده کرد. یکی از مهمترین کاربردهای این فرآیند جدید جداسازی شکر از تفاله‌های چغندر قند می‌باشد.

عنوان فارسی: فرآیند جداسازی
عنوان انگلیسی: Separation Process
شماره پتنت: ۷,۰۰۸,۴۸۵
نام پدیدآورندگان: Heikkila ; Heikki, Man ttavr; Mika Ceappeenranta, Nystrom, Marianne, Puuppo; outi, Koivikkoo;Hannu
تاریخ ثبت: March 7, 2006
چکیده:
این اختراع مربوط به جداسازی مواد شیمیایی با تفاوت جرم مولی کمی می‌باشند. این روش جدید مبتنی بر نانوفیلتراسیون است و می‌توان از آن در فرآیندهای جداسازی، تخلیص و بازیافت استفاده کرد. یکی از مهمترین کاربردهای این فرآیند جدید جداسازی شکر از تفاله‌های چغندر قند می‌باشد.
در این نانوفیلتر از یک غشاء با حفره‌های بسیار نازک و پدیده اسمز معکوس استفاده می‌گردد، که قابل استفاده در به دام انداختن مولکول‌های آلی با جرم بیش از ۳۰۰ گرم بر مول است. یکی از مهم‌ترین غشاءهای مورد استفاده در این نانوفیلتراسیون غشاء‌های کامپوزیتی ساخته شده از فرآیند پلیمریزاسیون مانند غشاء‌های سولفون پلی‌اتر، سولفون پلی‌استر، سولفونات،‌ پلی‌استر، پلی‌آمیدهای آروماتیک و پلی‌و‌ینیل الکل اشاره کرد. همچنین از غشاءهای سرامیکی و معدنی نیز می‌توان استفاده کرد.
آنچه که مشخص است امروزه فرآیند نانوفیلتراسیون برای جداسازی مونوساخارین‌ها به خصوص در جداسازی گلوگز و مانوز از دی‌ساخارین‌ها و ساخارین‌‌های بزرگتر شایع است. به همین دلیل در این اختراع تمام آزمایشات بر مبنای این فرآیند انجام شده است.
قسمتی از جداسازی‌های انجام شده توسط روش فوق به قرار زیر است:‌

  • جداسازی فروکتوز (با جرم مولکولی ۱۸۰٫۱۶گرم بر مول) از تاگاتوز
  • جداسازی مالتوز (با جرم مولکولی ۳۴۲/۳۰ گرم بر مول) از مالتوترویز (با جرم مولکولی ۵۰۴٫۴۲ گرم بر مول)
  • جداسازی رامنوز (با جرم مولکولی ۱۶۴٫۱۶ گرم بر مول) از مانوز (با جرم مولکولی ۱۸۰٫۱۶ گرم بر مول)