ارائه جدول تناوبی برای نانولوله‌های کربنی توسط شرکت atomistix

در این جدول تناوبی، با توجه به بردار کایرالیتی نانولوله کربنی(m و n) ، دیگر خواص آن مانند هادی یا نیمه‌هادی بودن، قطر لوله، زاویه کایرال، انرژی باندگپ، تعداد اتم‌ها در سل واحد یک بعدی و … ارائه شده است.