انتشار پوستر حمایت‌های تشویقی علوم انسانی

ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو با هدف تربیت نیروهای دارای تخصص‌های مدیریت، بازرگانی، حقوقی و سایر رشته‌های علوم انسانی، برای پشتیبانی دولت و بخش خصوصی در توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو از پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد علوم انسانی مرتبط با علوم و فناوری‌نانو حمایت به عمل می‌آورد

New Page 1

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با هدف تربیت نیروهایی با
تخصص‌های مدیریت، بازرگانی، حقوقی و سایر رشته‌های علوم انسانی، برای
پشتیبانی دولت و بخش خصوصی در