معرفی پروژه NanoLogue

این پروژه با همکاری مؤسسه wuppertal وtriple innova در آلمان، EMPA درکشور سوئیس و مؤسسه Forum for the Future در انگلیس انجام شده است. هدف اصلی پروژه که در سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود بررسی مسائل قانونی اخلاقی و اجتماعی فناوری نانو بود.

New Page 1

پروژه NanoLogoue توسط اتحادیه اروپا به عنوان یک اقدام
حمایتی خاص در چارچوب برنامه کاری