معرفی کتاب هفته: نانومواد بیولوژیکی و دارویی

کتاب حاضر اولین منبع جامع درباره تمام گروههای مهم نانومواد زیستی و دارویی می‌باشد که به توصیف انواع مختلف ترکیبات زیستی طبیعی که این مواد را تشکیل می‌دهند یا می‌توانند برای تولید هدفمند آنها بکار روند، می‌پردازد.

کتاب حاضر اولین منبع جامع درباره تمام گروههای مهم
نانومواد زیستی و دارویی می‌باشد که به توصیف انواع مختلف ترکیبات زیستی
طبیعی که این مواد را تشکیل می