همایش سرمایه‌گذاری در فناوری نانو

در این همایش تلاش خواهد شد تا وضعیت سرمایه‌‌گذاران خطرپذیر و تجاری‌سازی کاربردهای فناوری نانو مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

در تاریخ ۲۲ و ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷ همایشی در Palm Springs ، با
موضوع سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فناوری نانو، برگزار خواهد شد. در این همایش تلاش
خواهد شد تا وضعیت سرمایه‌‌گذاران‌خطرپذیر و تجاری‌سازی کاربردهای فناوری نانو مورد
بحث و بررسی قرار گیرند.

عناوین اصلی مباحث این همایش عبارتند از:

 •  بررسی راهبردهای سرمایه‌‌گذاری پیشگامان سرمایه‌گذاری
  خطرپذیر.

 •  بررسی نحوه همکاری شرکت‌های نوپا، سازمان‌ها و
  آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با سرمایه‌گذاران‌‌خطرپذیر.

 •  نحوه استفاده موفقیت‌آمیز از نتایج R&D دانشگاه‌ها و
  سازمان‌های مختلف.

 •  بررسی گرایش بازار نسبت به محصولات فناوری نانو.

 •  ساختار معاملاتی مناسب برای استفاده از مالکیت معنوی.

 •  چگونگی استفاده از فناوری نانو در فناوری‌های موجود.

 •  راهبردهای کلیدی برای شکار فرصت‌ها.

 •  همگرایی فناوری‌نانو،IT و زیست‌فناوری.

 •  زمان تجاری‌سازی کاربردها و ابزارهای فناوری نانو.

 •  راهبردهای مدیران موفق شرکت‌های نانویی.

 •  پیشرفت‌های حاصل شده در مالکیت معنوی ، اشتغال و حق
  امتیاز فناوری نانو