جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانومحاسبات فولرین ها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
– همبندی – یالی دوری در گرافهای فولرن و (۶و K ) قفس ها –
که توسط آقای جواد یزدانی در پردیس دانشکده‌های علوم دانشگاه تهران، با راهنمایی آقای دکتر یوسفی آذری و آقای دکتر اشرفی انجام شده است، سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۵ ساعت ۱۶ بعد از ظهر در کلاس ۲۲۵ پردیس علوم این دانشگاه برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
” همبندی – یالی دوری در گرافهای فولرن و (۶و K ) قفس ها”
که توسط آقای جواد یزدانی در پردیس دانشکده‌های علوم دانشگاه تهران، با راهنمایی
آقای دکتر یوسفی آذری و آقای دکتر اشرفی انجام شده است، سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۵
ساعت ۱۶ بعد از ظهر در کلاس ۲۲۵ پردیس علوم این دانشگاه برگزار خواهد شد.
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود
اینجا
را کلیک کنند.
چکیده:
یک گراف ، یالی دوری نامیده می‌شود اگر نتوان آن را با حذف کمتر از یال دو مولفه
تجزیه کرد به طوری که هر مولفه شامل یک دور باشد. در این پایان نامه اثبات شده است
که گراف مربوط به فولرن همبند پنج یالی دوری هستند و این نتیجه در مورد قفس ها
بررسی گردیده و اندیس‌های توپولوژیکی برخی از نانو مواد بدست آمده است .