معرفی پتنت: فرآیند جداسازی

این اختراع مربوط به جداسازی مواد شیمیایی با اختلاف جرم مولی کم است. این روش جدید مبتنی بر نانوفیلتراسیون است و می‌توان از آن در فرایندهای جداسازی، تلخیص و بازیافت استفاده کرد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اختراع جداسازی شکر از تفاله‌های چغندر قند است. در این نانوفیلتر از یک غشا با حفره‌های بسیار نازک و پدیده اسمز معکوس استفاده می‌گردد که قابل استفاده در به دام انداختن مولکول‌های آلی با جرم بیش از ۳۰۰ گرم بر مول است. از مهم‌ترین غشاهای مورد استفاده در این نانوفیلتراسیون می‌توان به غشا‌های کامپوزیتی ساخته شده از فرایند پلیمریزاسیون مانند غشا‌های سولفون پلی‌اتر، سولفون پلی‌استر، سولفونات، پلی‌استر، پلی‌آمیدهای آروماتیک و پلی‌و‌ینیل الکل اشاره کرد. همچنین از غشاهای سرامیکی و معدنی نیز می‌توان استفاده کرد. مشخص است که امروزه استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی مونوساخارین‌ها به‌خصوص در جداسازی گلوگز و مانوز از دی‌ساخارین‌ها و ساخارین‌‌های بزرگ‌تر شایع است. به همین دلیل در این اختراع تمام آزمایش‌ها بر مبنای این فرایند انجام شده است. قسمتی از جداسازی‌های انجام شده از طریق روش فوق به قرار زیر است:
• جداسازی فروکتوز (با جرم مولکولی ۱۸۰/۱۶گرم بر مول) از تاگاتوز؛
• جداسازی مالتوز (با جرم مولکولی ۳۴۲/۳۰ گرم بر مول) از مالتوترویز (با جرم مولکولی ۴۲/۵۰۴ گرم بر مول)؛
• جداسازی رامنوز (با جرم مولکولی ۱۶۴/۱۶ گرم بر مول) از مانوز (با جرم مولکولی ۱۶/۱۸۰ گرم بر مول).

نام پتنت: فرآیند جداسازی
 عنوان انگلیسی: Separation Process
شماره پتنت: ۷,۰۰۸,۴۸۵
نام پدیدآورندگان: Heikkila ; Heikki, Man ttavr; Mika Ceappeenranta, Nystrom,
Marianne, Puuppo; outi, Koivikkoo;Hannu
تاریخ ثبت: March 7, 2006 چکیده:
این اختراع مربوط به جداسازی مواد شیمیایی با اختلاف جرم مولی کم است. این روش جدید
مبتنی بر نانوفیلتراسیون است و می‌توان از آن در فرایندهای جداسازی، تلخیص و
بازیافت استفاده کرد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اختراع جداسازی شکر از تفاله‌های
چغندر قند است. در این نانوفیلتر از یک غشا با حفره‌های بسیار نازک و پدیده اسمز
معکوس استفاده می‌گردد که قابل استفاده در به دام انداختن مولکول‌های آلی با جرم
بیش از ۳۰۰ گرم بر مول است. از مهم‌ترین غشاهای مورد استفاده در این نانوفیلتراسیون
می‌توان به غشا‌های کامپوزیتی ساخته شده از فرایند پلیمریزاسیون مانند غشا‌های
سولفون پلی‌اتر، سولفون پلی‌استر، سولفونات، پلی‌استر، پلی‌آمیدهای آروماتیک و پلی‌و‌ینیل
الکل اشاره کرد. همچنین از غشاهای سرامیکی و معدنی نیز می‌توان استفاده کرد. مشخص
است که امروزه استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی مونوساخارین‌ها به‌خصوص
در جداسازی گلوگز و مانوز از دی‌ساخارین‌ها و ساخارین‌‌های بزرگ‌تر شایع است. به
همین دلیل در این اختراع تمام آزمایش‌ها بر مبنای این فرایند انجام شده است. قسمتی
از جداسازی‌های انجام شده از طریق روش فوق به قرار زیر است:
• جداسازی فروکتوز (با جرم مولکولی ۱۸۰/۱۶گرم بر مول) از تاگاتوز؛
• جداسازی مالتوز (با جرم مولکولی ۳۴۲/۳۰ گرم بر مول) از مالتوترویز (با جرم
مولکولی ۴۲/۵۰۴ گرم بر مول)؛
• جداسازی رامنوز (با جرم مولکولی ۱۶۴/۱۶ گرم بر مول) از مانوز (با جرم مولکولی
۱۶/۱۸۰ گرم بر مول).