برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانوکامپوزیتها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان
« تولید نانوکامپوزیت زمینه بین فلزی NiAl با روش آلیاژسازی مکانیکی» که بوسیله آقای سیده زهرا انوری انجام و توسط آقایان دکتر محمد حسین عنایتی و دکتر فتح الله کریم زاده در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است، چهارشنبه ۲/۱۲/۸۵ ساعت ۱۵:۳۰ سالن سمینار دانشکده مواد این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
«تولید نانوکامپوزیت زمینه بین فلزی NiAl با روش آلیاژسازی مکانیکی»


ارائه دهنده:
سیده زهرا انوری


استاد راهنما:
دکتر محمد حسین عنایتی
دکتر فتح الله کریم زاده
زمان:
چهارشنبه ۲/۱۲/۸۵ ساعت ۱۵:۳۰
مکان:
سالن سمینار دانشکده مواد


علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک
کنند.

چکیده:
در این تحقیق تولید نانو کریستال NiAl و نانوکامپوزیت NiAl-Al2O3 با درصدهای مختلف
فاز تقویت کننده Al2O3 (10،۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد حجمی) مورد مطالعه قرارگرفت. تغییرات
ایجاد شده در ساختار داخلی ذرات پودر بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ
الکترونی روبشی (SEM) و ریزسختی سنجی ارزیابی شد.
نتایج نشان داد که آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودر نیکل و آلومینیوم با ترکیب
Ni50Al50 باعث تشکیل NiAl نانوکریستال پس از ۳۰ ساعت به صورت نفوذ تدریجی نیکل و
آلومینیوم و بدون واکنش انفجاری گردید.
آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودر NiO-38%wt Al منجر به تشکیل نانوکامپوزیت زمینه بین
فلزی NiAl حاوی ۴۰ درصد حجمی Al2O3 پس از ۵/۰ ساعت آلیاژسازی مکانیکی شد. در این
فرآیند واکنش احیا اکسید نیکل توسط آلومینیوم بصورت انفجاری صورت گرفت. حضور نیکل
به منظور کاهش درصد حجمی Al2O3 در پودر‌های نانوکامپوزیت تولیدی باعث به تاخیر
افتادن واکنش بین اکسید نیکل و آلومینیوم گردیده و نانوکامپوزیت در زمان‌های طولانی‌تری
بدون انجام واکنش انفجاری تشکیل شد. مقایسه ریز سختی نمونه‌های نانوکامپوزیتی نشان
داد که افزایش درصد Al2O3 باعث افزایش ریزسختی آنها گردید.
پایداری حرارتی پودرهای نانوکریستال NiAl و نانوکامپوزیت NiAl- 20%vol. Al2O3
بوسیله عملیات حرارتی پودرهای آلیاژسازی مکانیکی شده در درجه حرارت‌های ۵۵۰ و ۸۰۰°C
به مدت ۴ ساعت بررسی شد. نتایج نشان داد که پودر NiAl با و بدون حضور ذرات
تقویت کننده از پایداری حرارتی یکسانی برخوردار است.