اولین جلسه کارگروه WG3 کمیته استانداردسازی فناوری نانو تشکیل شد

اولین جلسه تخصصی کارگروه ۳ کمیته استانداردسازی فناوری نانو (کارگروه جنبه های بهداشتی و زیست محیطی فناوری نانو) با حضور اعضای این کارگروه در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۸۵ در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این جلسه دو سندی که از طرف کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) جهت ارائه نظرات تخصصی ارسال شده بود، بررسی شد.

اولین جلسه تخصصی کارگروه ۳ کمیته استانداردسازی فناوری نانو
(کارگروه جنبه های بهداشتی و زیست محیطی فناوری نانو) با حضور اعضای این کارگروه در
روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۸۵ در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد.
 در
این جلسه دو سندی که از طرف کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو
(ISO/TC229) جهت ارائه نظرات تخصصی ارسال شده بود، بررسی شد. این اسناد با عناوین:
۱- تولید نانوذرات نقره جهت آزمایش سمیت تنفسی و
۲- تعیین استاندارد برای پایش نانوذرات نقره در محفظه‌ آلودگی برای تعیین سمیت
تنفسی آنها
از طرف کشور کره جنوبی به عنوانNWIP برای کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری
نانو ارسال شده است که این کمیته نیز این دو سند را برای اعضای فعال خود جهت نظر
خواهی ارسال کرده است.
این دو سند شامل طرحی جهت تولید نانوذرات نقره به صورت آئروسل و هدایت آنها به درون
محفظه‌ای که حیوانات آزمایشگاهی قرار دارند و اندازه‌گیری غلظت، توزیع اندازه ذرات،
شعاع متوسط هندسی آنها و سطح ویژه آنها به وسیله تجهیزات SMPS ، TEM، CPC و DMA می‌باشد.
پیشنهادهایی که اعضای شرکت کننده در این جلسه در مورد این دو سند ارائه کردند به
صورت زیر می‌باشد:
 پیشنهاد شد که اگر اسناد و مقالاتی در متون علمی در این زمینه وجود دارد جستجو و
بررسی شود و با اسناد فوق مقایسه شود.
 بررسی شود در مورد ذرات نقره میکرومتری چه استانداردهایی جهت تعیین سمیت تنفسی
وجود دارد و در این استانداردها چه پارامترهایی مطرح شده که با این اسناد مقایسه
شود.
 روش‌های ساخت در تعیین خواص مواد تولیدشده نقش دارد در این طرح فقط یک روش برای
تولید نانوذرات نقره بررسی شده است، آیا اگر نانوذرات نقره با روش‌های دیگری تولید
شود، این طرح پیشنهادی نتایج درستی ارائه می‌دهد یا خیر؟
 در طرح‌های ارائه شده فشار، رطوبت و دما در نظر گرفته نشده است که باید این
پارامترها هم در نظر گرفته شود. همچنین تأثیر اندازه ذرات بر روی سمیت بحث نشده است،
به عنوان مثال ممکن است سمیت تنفسی نانوذرات با اندازه ۱۰ نانومتر نسبت به ذرات با
اندازه ۵۰ نانومتر متفاوت باشد.
 شرایط نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، نوع و کلاسه آنها باید دقیقاً مشخص شود.
 در این طرح مدت مورد نظر برای Long- term به طور دقیق مشخص نشده است.
 نانوذرات نقره تولیدی در مجاورت جریان هوایی که وارد سیستم می‌شود ممکن است اکسید
شوند که این مسئله در نظر گرفته نشده است.
 دوره‌های مختلف زمانی مانند چند هفته پیوسته یا چند روز در میان در مورد
قرارگرفتن حیوانات آزمایشگاهی در محفظه آلودگی بررسی نشده‌است.
 همچنین برخی ایرادات ویرایشی مانند هماهنگ نبودن قالب طرح با قالب ویرایش ISO هم
مطرح شد.
در این جلسه بررسی‌ها به طور کامل انجام نشد و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی موکول
شد. قرار است نتایج نظرات و بررسی‌ها به عنوان پاسخ ایران در مورد این دو سند برای
کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو(ISO/TC 229) ارسال شود.