گزارش دومین جلسه کارگروه WG2 کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران(ISIRI/TC229)

جلسه دوم کارگروه WG2(اندازه‌‌گیری و تعیین مشخصات) کمیته استانداردسازی فناوری نانو کشور
(ISIRI/TC 229) در روز چهارشنبه ۲۳/۱۲/۸۵ با حضور اعضای این کارگروه در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این جلسه دو طرح ارائه شده به عنوان NWIP(New Work Item Proposal) که از طرف کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو(ISO/TC229) جهت ارائه نظرات تخصصی ارسال شده است مورد بررسی قرار گرفت

گزارش دومین جلسه کارگروه WG2 کمیته استانداردسازی فناوری نانو
ایران(ISIRI/TC229)
جلسه دوم کارگروه WG2(اندازه‌‌گیری و تعیین مشخصات) کمیته استانداردسازی فناوری
نانو کشور
(ISIRI/TC 229) در روز چهارشنبه ۸۵/۱۲/۲۳ با حضور اعضای این کارگروه در محل
دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این جلسه دو طرح ارائه شده به
عنوان NWIP(New Work Item Proposal) که از طرف کمیته بین‌المللی استانداردسازی
فناوری نانو(ISO/TC229) جهت ارائه نظرات تخصصی ارسال شده است مورد بررسی قرار گرفت.
این دو سند از طرف کشورهای آمریکا و ژاپن برای کمیته بین المللی استانداردسازی
فناوری نانو ارسال شده است که این کمیته نیز این دو سند را برای اعضای فعال خود جهت
نظر خواهی ارسال کرده است.
این دو طرح در مورد تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره با روشهای TEM,SEM و
EDXA می‌باشد.
پیشنهادات و نظراتی که در این جلسه مطرح شد به شرح زیر می‌باشد:
 هر دو طرح دارای ایرادات ویرایشی بود که در جلسه مشخص شد و همچنین مطرح شد که
هر دو طرح باید از نظر قالب ویرایش یکسان شوند.

  •  در هر دو طرح روش نگهداری و رعایت نکات ایمنی در مورد نمونه‌ها ذکر نشده است.

  •  در بخش آزمایشگاهی نباید مباحث تئوری آورده شود.

  •  عدم قطعیت اندازه‌گیری در طرح ذکر نشده است که باید حتماً مطرح شود.

  •  در متن به هیچکدام از مراجع، ارجاع داده نشده‌است.

  •  در بخش تهیه نمونه روش ریختن وپخش نمونه، نوع حلال به طور دقیق ذکر نشده‌است،
    همچنین مقدار انرژی حمام اولتراسونیک مشخص نشده‌است.

  •  در بخش تهیه نمونه، روش تهیه TEM grid ذکر شده‌است سؤال این است که آیا با
    سیستم STEM می‌شود آن را آنالیز کرد یا خیر؟

 دربخش روش آزمایشگاهی از یک روش که توسط مؤسسه NIST ارائه شده به عنوان مرجع
استفاده کرده‌است که ممکن است از طرف ISO به عنوان استاندارد مورد قبول نباشد.
بعد از ارائه نظرات، فرم نظرخواهی مربوط به NWIP در جلسه تکمیل شد و جمع بندی نظرات
و فرم تکمیل شده برای کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC 229 ارسال
شد.