تولید انبوه نانو ذرات کاربردی در حوزه‌ی درمان سرطان

دانشمندان انگلیسی موفق به ثبت «پتنت»ی شدند (US7153525) که سبب بهبود فرایند درمان برخی از سرطانها از طریق نانو ذره‌ها می‌شود.

دانشمندان انگلیسی موفق به ثبت «پتنت»ی شدند (US7153525) که سبب بهبود
فرایند درمان برخی از سرطانها از طریق نانو ذره‌ها می‌شود. این فرایند ساخت،
منجر به تولید انبوه نانو ذراتی می‌شود که کمتر از ۱۰۰ نانو متر قطر دارند
و ۱۰۰۰۰۰ بار ظریف‌تر از موی انسان هستند، این نانو ذرات، درمان بافتی و
سلولی را آسانتر کرده است.