معرفی محصول:عایق گرمایی

این عایق از زنگ زدن و یا خوردگی در فضای بین عایق و جسم جلوگیری می‌کند

نام تجاری: Nano Sulate TM Insulation
نام شرکت: Industrial Nanotech Inc
نام کشور: آمریکا
اجزاء عایق‌ کننده Nano Sulate، مـــــــاده‌ای است که آنرا Hydro-NM-Oxide
می‌نامند. عبور انرژی گرمایی از مواد عایق بندی شده باعث گرم‌تر شدن و
ارتعاش سریع‌تر مولکول‌ها می‌شود و انرژی به مولکول‌های سردتر و با ارتعاش
کمتر جهت رسیدن به تعادل منتقل می‌شود. سلول‌ها، سوراخ‌ها و ذرات نانومتری
باعث کاهش هدایت گرمائی، تشعشع ناشی از جزء جرمی و سطح تماس می‌شود
بنابراین انتقال گرما از این نانوکامپوزیت به شدت کمتر از انواع معمولی
عایق هاست. این عایق از زنگ زدن و یا خوردگی در فضای بین عایق و جسم
جلوگیری می‌کند که این مشکل برای بسیاری از عایق‌ها وجود دارد.
نانوکامپوزیت که ۷۰ درصد عایق از آن تشکیل شده است آب گریز می‌باشد و آب را
از محیط عمل دور نگه داشته و از خوردگی و زنگ زدن جلوگیری می‌کند و به‌دلیل
منافذ بسیار کوچک، هوا به درون آن راه نمی‌یابد بنابراین عامل دیگر در
خوردگی و زنگ زدگی نیز تقلیل می‌یابد.