استاندارد «مجموعه اصطلاحات» فناوری نانو تالیف شد

کمیته بین المللی E56 وابسته به ASM ، نخستین استاندارد (بر پایه اجماع دانشمندان) زبان فنی و عمومی اصطلاحات فناوری نانو را جهت تسریع در رشد این فناوری تالیف نمود.

کمیته بین المللی E56 وابسته به ASM ، نخستین استاندارد (بر پایه اجماع دانشمندان) زبان فنی و عمومی اصطلاحات فناوری نانو را جهت تسریع در رشد این فناوری تالیف نمود.
این استاندارد، مرسوم به ASTM E2456-06 است و با عنوان Standard Terminology Relating to Nanotechnology چاپ شده و مورد توافق پژوهشگران قرار گرفته است وجود« ادبیات مشترک »نقشی عمده در رشد فناوری دارد و این کمیته تلاش دارد تا استاندارد ISO در این حوزه را تالیف نماید این اقدام در راستای صنعتی سازی و حرکت به سوی تجارت نانو است.