دومین جلسه کارگروه WG3 کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران (ISIRI/TC229) برگزار شد

جلسه دوم کارگروه WG3 (محیط زیست، سلامت و ایمنی) کمیته استانداردسازی فناوری نانو با حضور اعضای این کارگروه در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این جلسه دو طرح جدید که به عنوان NWIP (New Work Item Proposal) از طرف کشور کره به کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229 ) ارئه شده بود، بررسی شدند.

جلسه دوم کارگروه WG3 (محیط زیست، سلامت و ایمنی) کمیته
استانداردسازی فناوری نانو با حضور اعضای این کارگروه در محل دبیرخانه ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد. در این جلسه دو طرح جدید که به عنوان
NWIP (New Work Item Proposal) از طرف کشور کره به کمیته بین المللی
استانداردسازی فناوری نانوISO/TC229) ( ارئه شده بود، بررسی شدند.
موضوع این دو سند روشهای تولید نانوذرات نقره به صورت آئروسل و اندازه‌گیری
این نانوذرات آئروسلی درون محفظه آلودگی که حیوانات آزمایشگاهی قرار دارند
با استفاده از دستگاه‌های
CPC (Condensation Particle Couner), DMA (Differential Mobility Analyzer)
SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer)برای انجام تست سمیت تنفسی می‌باشد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی تخصصی این دو سند توسط اعضای کارگروه، برخی
ایرادات ویرایشی و تکنیکی مشخص شد و در نهایت هر دو طرح در جلسه پذیرفته
شدند. نتیجه رأی گیری و نظرات تخصصی در مورد دو سند به عنوان نظر ایران به
کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانوISO/TC229) ( ارسال شد.