انتشار گزارش – فعالیت‌های ستاد و نگاهی به برنامه استاندارد سازی فناوری نانو – در مجله ISO FOCUS

مجله ISO FOCUS که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشر می‌شود شماره منتشر شده در آوریل ۲۰۰۷ را به فناوری نانو اختصاص داده‌است.در این شماره گزارشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران (که عضو فعال کمیتهISO/TC229 می‌باشد) در حوزه فناوری نانو و استانداردسازی این فناوری آمده است.

مجله ISO FOCUS که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشر می‌شود شماره منتشر شده در آوریل ۲۰۰۷ را به فناوری نانو اختصاص داده‌است. در این شماره در مورد فعالیت‌های کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) اطلاع رسانی شده‌است. همچنین در این شماره گزارش‌هایی از فعالیت‌های تعدادی ازکشورهای عضو فعال کمیته ISO/TC229 (استرالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، آلمان، انگلستان، کانادا، آمریکا) در حوزه فناوری نانو و استانداردسازی این فناوری آورده شده‌است. در این شماره گزارشی نیز از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران (که عضو فعال این کمیته می‌باشد) در حوزه فناوری نانو و استانداردسازی این فناوری آمده است. در این گزارش مطالبی در مورد تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ساختار، فعالیت‌ها و برنامه‌های ستاد، فعالیت دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکتهای صنعتی و تجاری، پیشرفتهای ایران در حوزه فناوری نانو ذکر شده‌است. در این گزارش همچنین نحوه تشکیل کمیته استانداردسازی فناوری نانو(ISIRI/TC229) در ایران و فعالیت‌های این کمیته در زمینه تشکیل کارگروههای متناظر با کمیته بین‌المللی تشریح شده‌است.