برگزاری دومین کنفرانس نانوساختارها در دانشگاه کیش

دومین کنفرانس نانوساختارها، ۲۱ تا ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ با همکاری دانشگاه کیش و پژوهشکده علوم و فناوری‌نانو دانشگاه شریف در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

   پژوهشکده علوم و فناوری‌نانو دانشگاه شریف در
جزیره کیش برگزار خواهد شد. محورهای برگزاری این کنفرانس عبارتند از:
۱- نانوذرات و نقاط کوانتومی
۲- نانولوله‌ها و نانوسیم‌ها
۳- نانوپوشش‌ها
۴- مواد نانوساختار
۵- نانوکامپوزیت‌ها
۶- نانومحاسبات و مدل‌سازی
 
Important Dates

Deadline for

Persian Calendar

International Calendar

Abstract Submission

۰۴/۰۳/۱۳۸۶

۲۵/۰۵/۲۰۰۷

Acceptance Notification

۲۵/۰۳/۱۳۸۶

۱۵/۰۶/۲۰۰۷

Full Paper Submission

۱۳/۰۷/۱۳۸۶

۰۵/۱۰/۲۰۰۷

Reviewer Notification

۰۲/۰۹/۱۳۸۶

۲۳/۱۱/۲۰۰۷

Final Acceptance

۲۳/۰۹/۱۳۸۶

۱۴/۱۲/۲۰۰۷