فناوری ‌نانو و جامعه هند

در حال حاضر تحقیقات بنیادی فناوری‌ نانو در هند با تحقیقات بنیادی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی قابل مقایسه است؛ اما کشور هند از نظر تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری به صنعت دارای مشکلات بسیار زیادی است.

این خبر نتیجه مصاحبه‌ای است که بعد از
کنفرانس بهبود نوآوری در فناوری‌نانو بین هند و اروپا در ماه مارس۲۰۰۷ با
پنج نفر از محققان هندی فعال در حوزه فناوری ‌نانو انجام شده است.
به طور کلی این محققان معتقدند در صورتی که موارد زیر به‌خوبی از طرف سیاست‌گذاران
و برنامه‌ریزان فناوری‌ نانو در هند رعایت شود، این فناوری می‌تواند منجر
به توسعه اقتصادی این کشور گردد:
توجه به تحقیقات کاربردی و انتقال نتایج تحقیقات به صنعت
آموزش فناوری ‌نانو برای دانشجویان و حتی دانش‌آموزان
آموزش کارآفرینی
آگاه کردن شهروندان از خطرات بالقوه و اثرات اجتماعی فناوری‌نانو.
در حال حاضر تحقیقات بنیادی فناوری ‌نانو در هند با تحقیقات بنیادی ایالات
متحده آمریکا و کشورهای اروپایی قابل مقایسه است، اما کشور هند از نظر
تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری به صنعت دارای مشکلات بسیار زیادی است و
برای غلبه بر این معضل، همکاری بین محققان، مهندسان، اقتصاددانان، مدیران و
جامعه‌شناسان ضروری است. جامعه‌شناسان می‌توانند با استفاده از دانش خود
مسائل و مشکلات اجتماعی را شناسایی و درک کرده و در انتخاب اولویت‌های
فناوری‌ نانو به برنامه‌ریزان کمک کنند. از نظر این محققان تحقیقات فناوری
نانو باید مسائل و مشکلات کشور هند را مد نظر قرار دهد؛ مسائلی مانند تصفیه
آب آشامیدنی، دارو، محیط زیست، انرژی و الکتریسیته. دست‌اندرکاران فناوری
‌نانو باید با جهت دادن تحقیقات، در جهت حل معضلات اساسی این کشور، از
کاربردهای فناوری‌نانو استفاده مطلوبی نمایند.
در حال حاضر دولت هند با اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های
آموزش و پژوهش در مدارس و دانشگاه‌ها، به دنبال ایجاد اقتصاد دانایی‌محور
با استفاده از فناوری‌های نوظهوری همانند فناوری‌ ‌نانو است.