فناوری اسفنج جیوه ای، از آزمایشگاه به بازار می آید

ماده ای برای به حذف جیوه و ماده های سمی دیگر از جریان زباله صنعتی طراحی شده است

ماده ای برای به حذف جیوه و ماده های سمی
دیگر از جریان زباله صنعتی طراحی شده است و هم اکنون برای استفاده تجاری در
دسترس است فناوری SAMMS در آزمایشگاه ملی صلح شمال باختری با همکاری ناظر”
چاره سازیهای محیطی Chattanooga ” و TN آمریکا ساخته شده ومجوز گرفته است.

Battelle آزمایشگاه را برای سازمان انرژی اداره می کند و فناوریهای ساخته
شده آزمایشگاهی را از طریق پروانه جواز یا وسیله های دیگر به بازار انتقال
می دهد.