برگزاری فن بازار کاربرد فناوری‌نانو در خودرو

فن بازار کاربرد فناوری‌نانو در خودرو در تاریخ ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه سال ۸۶ برگزار می شود

دانشگاه صنایع و معادن ایران، به‌عنوان
محور فعالیت‌های تحقیقاتی وزارت صنایع و معادن، به‌استناد وظیفه محوله به‌این
وزارت‌خانه در سند راهبردی توسعه فناوری‌نانوی کشور، بر آن است تا با حمایت
مالی، اجرایی و ستادی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای فناوری‌نانو در صنعت خودرو،
زمینه تجاری‌سازی این طرح‌ها را فراهم سازد.

به‌این منظور فن بازاری تحت عنوان کاربرد فناوری‌نانو در خودرو در تاریخ ۱۴
و ۱۵ شهریور ماه سال ۸۶ برگزار خواهد گردید.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید به‌پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به‌نشانی
www.nano.iuim.ac.ir مراجعه فرمایید.
برای بدست آوردن خلاصه ای از فعالیت های دانشگاه در این حوزه و تعیین
اولویت ها

اینجا
را کلیک کنید.