فناوری نانو و امنیت شهری

امنیت یک واقعیت مهم روبه رشد در جامعه جهانی است. موضوعات مورد بحث چند برابر شده اند و شامل مواردی از جمله ؛حفاظت از شهروندان و دولت در برابر جنایات سازمان دهی شده، جلوگیری از فعالیت های تروریستی، و واکنش در مقابل حوادث طبیعی و ساخته دست بشر می شود.

امنیت یک واقعیت مهم روبه رشد در جامعه
جهانی است. موضوعات مورد بحث چند برابر شده اند و شامل مواردی از جمله ؛حفاظت
از شهروندان و دولت در برابر جنایات سازمان دهی شده، جلوگیری از فعالیت های
تروریستی، و واکنش در مقابل حوادث طبیعی و ساخته دست بشر می شود.

گزارش جدید نانو فروم با عنوان ” فناوری نانو و امنیت شهری” کاربرد فناوری
نانو در امنیت شهری را شرح می دهد که به چهار بخش تفصیلی زیر تقسیم می شود:

۱ – ردیابی ؛ شامل تصویربرداری، ضبط و شبکه های حساس برای اکتشافات شیمیایی
و بیماریزا

۲ – حفاظت؛ شامل فیلترها و تجهیزات پاکسازی، و حفاظت شخصی

۳ – تشخیص هویت؛ شامل ضد جعل اسناد، بحث های قانونی، رمز نگاریها، و فروش
اجناس تقلبی

۴ – آثار اجتماعی؛ شامل چارچوب های اخلاقی رایج، قدرت آثار بر حقوق بشر و
اصول اخلاقی، و احساسات عمومی

این گزارش در ادامه با بیان خلاصه ای از کار نانو فروم روی موضوع ” فناوری
نانو برای امنیت” و توصیف برخی از فعالیتهای انجام شده در کشورهای عضو
اتحادیه اروپا پایان می یابد.