فناوری‌نانو در سنگاپور

از اواخر دهه ۱۹۹۰ و با توسعه سریع فناوری‌نانو در کشورهای مختلف، مراکز تأمین مالی دولتی کشور سنگاپور مانند وزارت آموزش (MOE) و سازمان علم، فناوری و تحقیقات (A-STAR)، توجه ویژه‌ای به‌تحقیق و توسعه در این حوزه کرده‌اند.

از اواخر دهه ۱۹۹۰ و با توسعه سریع فناوری‌نانو
در کشورهای مختلف، مراکز تأمین مالی دولتی کشور سنگاپور مانند وزارت آموزش
(MOE) و سازمان علم، فناوری و تحقیقات (A-STAR)، توجه ویژه‌ای به‌تحقیق و
توسعه در این حوزه کرده‌اند.
بر اساس گزارشی که اخیراً از سوی وزارت
تجارت و صنعت (MTI) این کشور منتشر شده‌، در برنامه علم و فناوری این کشور
که تا سال ۲۰۱۰ ادامه دارد توجه خاصی به‌ فناوری‌نانو شده‌است.
به گفته مقامات کشور سنگاپور، فناوری‌نانو به‌عنوان یک فناوری توانمندساز
می‌تواند توسعه پایدار اقتصاد این کشور را تضمین کند. سازمان علم، فناوری و
تحقیقات، برنامه بلندمدتی را در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو تدوین
نموده‌است. دانشگاه فنی نانیانگ و دانشگاه ملی سنگاپور خوشه علم و فناوری‌نانو
را ایجاد کرده و برنامه پیشگامی علم و فناوری‌نانو را در پاسخ به‌توسعه
سریع این فناوری در کشورهای مختلف تدوین کرده‌‌اند.